ANBI

Het David Henriques de Castrofonds werd in 1994 opgericht met als doel fondsen te werven voor onderhoud en restauratie van Beth Haim, een blijvende herinnering aan de beroemde mannen van de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam voor het nageslacht.

Het bestuur van het Castrofonds valt onder de verantwoordelijkheid van de zogeheten CEPIG, de stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente. Daarin zijn in 2003 het rijke bezit en het erfgoed van de gemeente, waaronder de Esnoga, de bibliotheek Ets Haim en Beth Haim veiliggesteld.

Dat heeft het mogelijk gemaakt fondsen en subsidies voor de restauratie en het onderhoud van het synagogecomplex te werven. Sinds januari 2009 is het beheer en de exploitatie van de stichting in handen van het Joods Historisch Museum. Dat laat de PIG vrij zich op haar religieuze en sociale taken te richten.

Het Castrofonds is een zelfstandige entiteit maar financieel onderdeel van de Stichting Cultureel Erfgoed van de Portugees Israëlitische Gemeente (Cepig). Alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot de begraafplaats Beth Haim worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekening van Cepig. Het Castrofonds beheert deze begraafplaats voor en namens Cepig op basis van een door het Cepig bestuur goedgekeurde begroting. Alle uitgaven met betrekking tot de begraafplaats doet het Castrofonds namens Cepig op basis van die begroting.
Gelden die het Castronds rechtstreeks ontvangt, zijn uitsluitend bestemd voor Beth Haim en worden eveneens ontvangen voor en namens Cepig. Gelet op een en ander meent het Castrofonds-bestuur te mogen volstaan met een verwijzing naar de jaarcijfers van Cepig zoals gepubliceerd op de website van Cepig. Niettemin zullen volledigheidshalve op de eigen website van het Castrofonds de inkomsten en uitgaven met betrekking tot Beth Haim worden samengevat en gepubliceerd. Hieraan kan worden toegevoegd dat het Castrofonds verder geen andere inkomsten en uitgaven heeft en ook niet beschikt over eigen vermogen. Daarom beschikt het Castrofonds ook niet over een eigen jaarrekening.

Voor meer informatie over de Stichting CEPIG kunt u de website www.cultureelerfgoedpig.nl bezoeken.

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2016  Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2017 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2018 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2019 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2020 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Getekende definitieve jaarrekening 2021 Cepig

Download hier het Formulier ANBI Castrofonds

Bezoek- en postadres:
Kerkstraat 10, Ouderkerk aan de Amstel

info@bethhaim.nl
Mob 06 51 82 20 68

NL89 INGB 0006 9341 12

KVK 41213960
RSIN 80288704

paypalbethhaim@gmail.com

Beth Haim heeft een  Culturele ANBI-status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.