Privacyreglement David Henriques de Castrofonds

Inleiding

Persoonsgegevens worden te allen tijde verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De verwerking voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Het Castrofonds heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via het mailadres info@bethhaim.nl.

Intern is een contactpersoon aangewezen die zich ontfermt over het privacy beleid. Dit reglement ziet toe op alle verwerkingen – ook indien er samen met andere partijen persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevensverwerking is niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wie zijn wij?

De Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim is een Rijksmonument uit 1614 met monumentale marmeren zerken op een prachtige locatie midden in het dorp Ouderkerk aan de Amstel. De zerken vertellen ons de rijke en bewogen geschiedenis van de Portugese Joden die zich begin 17e eeuw in ons land vestigden. De Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel wordt – onderhoud technisch – door het Castrofonds op niveau gehouden. Het CEPIG bestuur heeft de financiële eindverantwoordelijkheid. Daar waar de operationele verantwoordelijkheid voor de overige activiteiten van de Esnoga in Amsterdam aan het JHM is overgedragen, ligt die voor Beth Haim bij de CEPIG en het Castrofonds. Voor het gedeelte van Beth Haim, waar nog steeds begrafenissen plaatsvinden (ca. eentwaalfde gedeelte) is de Portugees-Israëlietische Gemeente (de PIG) verantwoordelijk voor het grafonderhoud. Het onderhoud en beheer van het monument worden bekostigd uit subsidies en donaties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Met een formulier op de website kunnen bezoekers zich voor een rondleiding aanmelden en er worden NAW gegevens verzameld voor de digitale nieuwsbrief. Bezoekers kunnen via de app zelf rondwandelen of zich door een ervaren gids persoonlijk laten rondleiden. Bezoekers van de nieuwsbrief kunnen zichzelf aanmelden en zelfstandig uitschrijven. Op de website worden betaalgegevens verzameld van subsidiegevers en donateurs die met iDeal betalen. Voor het groenonderhoud worden vrijwilligers ingezet. Van deze vrijwilligers worden de NAW gegevens bijgehouden voor de duur dat zij als vrijwilliger actief zijn.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt om over het aanstaande bezoek te communiceren, informatie te verstrekken over het doen en laten van Beth Haim en overige van belang zijnde mededelingen. Bijvoorbeeld de openingstijden, evenementen of bijeenkomsten en het publiceren van mooie verhalen van bezoekers die daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Het Castrofonds doet de uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

  • Informatie en inzage: Een ieder heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
  • Rectificatie/beperking: als er gegevens onjuist zijn geregistreerd, dan worden de persoonsgegevens aangepast.
  • Vergetelheid: De persoonsgegevens kunnen op verzoek vernietigd worden.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van persoonsgegevens kan er bezwaar worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy waarborg

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de verkregen persoonsgegevens up to date blijven en voldoende beveiligd zijn door alleen daartoe bevoegde personen toegang te geven tot de verkregen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden dienstverleners en vrijwilligers ingezet. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met externe verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Amsterdam, 27 mei 2018

David Henriques de Castrofonds, Postbus 160, 1190 AD Ouderkerk aan de Amstel
T. 06 537 25 335 | IBAN NL89 INGB 0006 934112| KvK 41213960
www.bethhaim.nl | info@bethhaim.nl