Nieuw entreepaviljoen

De entree van Beth Haim ligt er op dit moment “berooid” bij. De naast het Vegahuis geplaatste “tafel” met informatie over de begraafplaats is verdwenen. De betonnen ondergrond die met name bij vochtig weer nogal eens gevaarlijk glad kon zijn, is gesloopt. Het ziet er allesbehalve fraai uit. Maar wie mooi wil zijn, moet eerst pijn lijden, aldus een oud vaderlands gezegde en zo is het. De afgelopen weken is het terrein waarop het Entreepaviljoen zal worden gebouwd, bouwrijp gemaakt. In week 12 zal eindelijk met de “opbouw” kunnen worden begonnen. Dat heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Onnodig te zeggen dat het bestuur van CEPIG/Castrofonds blij is dat het eindelijk zo ver is gekomen. Medio 2012 werden er plannen gemaakt voor het 400-jarig jubileum van Beth Haim op 17 juni 2014. In die periode ontstond het idee het vele groen op de begraafplaats opnieuw in te richten binnen de bestaande structuur maar ook een app te ontwikkelen en zo mogelijk een Entreepaviljoen te bouwen. Bijna acht jaar verder kon eindelijk met de realisering van dit paviljoen worden gestart. Duidelijk zal zijn dat in de afgelopen jaren wel eens twijfel is gerezen bij verschillende gevers of het project echt wel doorgang zou vinden. Het antwoord na zo veel jaren kan eindelijk volmondig ja luiden.  Komt het zien.

Het bovenstaande betekent niet dat het CEPIG/Castrofonds bestuur al volledig uit de financiële zorgen is. Zoals eerder meegedeeld, zijn de bouwkosten volledig gedekt. Voor de inrichting van het paviljoen, van het omliggende terrein, de toegankelijkheid en de beveiliging, kwam het bestuur een maand geleden nog een bedrag te kort in een orde van grootte van € 60.000,–. Van Amsterdam & Partners, een non profit organisatie in de publiek-private sector met onder meer als doel te zorgen voor een betere spreiding van bezoekers in ruimte en tijd binnen Amsterdam en het Amstelland, ontvingen wij recent een toezegging voor een bedrag van € 10.000,–. Kort daarvoor liet het Coöperatiefonds van de Rabobank het bestuur weten dat het had besloten het onderhavige project te ondersteunen met een bedrag van € 5.000,–. Dankzij deze toezeggingen is het tekort thans teruggelopen tot een bedrag van € 43.000,–. Hoewel de verwachting gerechtvaardigd is dat voor dit bedrag tijdig dekking kan worden gevonden – er lopen nog diverse subsidieaanvragen – is het onderhavige project zodanig georganiseerd, dat afhankelijk van de beschikbare financiën steeds deelopdrachten kunnen worden gegeven. We gaan dus in ieder geval door zolang de financiën toereikend zijn.

De bouw van het Entreepaviljoen zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme inspanningen van de in 2017 veel te vroeg overleden Jacques Coronel. Als voorzitter van de Portugees-Israëlietische Gemeente en vicevoorzitter van het CEPIG/Castrofonds bestuur heeft hij zich onafgebroken ingezet niet alleen voor de restauratie van het synagogecomplex in Amsterdam maar ook voor de restauratie, de herinrichting van Beth Haim en de bouw van het Entreepaviljoen. Ook de vader van Jacques Coronel en zijn broer Uri kunnen in dit verband niet onvermeld blijven. Vlak na de oorlog heeft met name Ab Coronel zich op een voorbeeldige wijze ingezet voor het doen herleven van de Portugees-Israëlietische Gemeente die na de oorlog grotendeels was gedecimeerd. Uri Coronel volgende Jacques Coronel op als voorzitter van de Portugees-Israëlietische Gemeente toen Jacques in verband met zijn ziekte zijn bestuursfuncties had moeten opgeven. Gelet op al deze verdiensten van de familie Coronel zal de naam Coronel op gepaste wijze aan het Entreepaviljoen worden verbonden.
De oplevering van het Entreepaviljoen wordt thans verwacht in de zomer van 2020. Het streven is erop gericht voor die tijd ook te kunnen beschikken over de ontbrekende fondsen, zodat het paviljoen volledig ingericht, waaronder begrepen de inrichting van het aangepast omliggend terrein met een veilige toegang, in gebruik kan worden genomen. Daar hoort ook een video-installatie bij waarop de bezoeker een film kan zien over het ontstaan van Beth Haim met afbeeldingen van tal van monumenten en verhalen die verband houden met deze eeuwenoude begraafplaats.
Het bestuur vertrouwt erop dat het in deze laatste fase niet in de steek zal worden gelaten en dat het hopelijk voor de laatste keer een beroep mag doen op de gulheid van al degenen, particulieren, organisaties en bedrijven die Beth Haim een warm hart toedragen.

Hans van Veggel, voorzitter